Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

   

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Denis, krzysztof.denis@sokolow-podlaski.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 025 787 23 94 wew. 157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Na zewnątrz budynku zorganizowano odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dla samochodów inwalidzkich, możliwie blisko wejścia głównego.

Do wejścia głównego budynku Sądu prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dalsze przejście możliwe jest poprzez punkt kontroli, przez który może przejechać osoba na wózku.

Na parterze znajduje się winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych, na pierwszej kondygnacji nie ma zróżnicowanych poziomów. Natomiast na drugiej kondygnacji budynku występuje zróżnicowanie poziomów i schody, przy których zamontowane są krzesełka dźwigowe do transportu osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, po lewej stronie od wejścia na środku korytarza oraz na drugim piętrze, po prawej stronie od windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim;

Warunkiem wejścia na teren budynku Sądu z psem asystującym  jest wyposażenie psa asystującego w:

 1. certyfikat psa asystującego;

 2. zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;

 3. uprząż, osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy

  Możliwość wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego;

W budynku Sądu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry