Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia:

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki;

- zmiana kontrastu;

- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach;

- skróty klawiaturowe.

 • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy  samej klawiatury jak i myszki;
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-25

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu:  2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Krzysztof Denis, krzysztof.denis@sokolow-podlaski.sr.gov.pl.
 • Telefon służbowy: 789 803 875
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
 • adres: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
 • e-mail: prezes@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
 • telefon 025-787 23 94

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski

 • Do budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim prowadzi jedno wejście główne dla interesantów i umożliwia dotarcie do wszystkich części budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne otwierane przez pracowników ochrony obiektu. Wejście główne znajduje się na parterze budynku,  nie ma schodów.
 • Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, prześwietlarka rentgenowska, ręczny wykrywacz metali.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Biuro Podawcze i  trzy sale rozpraw. Na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajdują się kolejne trzy sale rozpraw, sekretariaty poszczególnych wydziałów  prowadzą schody oraz winda osobowa. Na pierwszej kondygnacji nie ma zróżnicowanych poziomów. Natomiast na drugiej kondygnacji budynku występuje zróżnicowanie  poziomów i schody, przy których zamontowane są krzesełka dźwigowe do transportu osób niepełnosprawnych oraz poręcze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, po lewej stronie od wejścia na środku korytarza oraz na drugim piętrze, po prawej stronie od windy. Toalety nie są wyposażone w system przywoławczy, dzięki któremu w razie konieczności można wezwać pracownika ochrony.
 • Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku Sądu znajduje się przenośny sprzęt wspomagania słuchu, tzw. pętla indukcyjna.
 • Sąd dysponuje systemem głosowym powiadamiania świadków oczekujących na rozprawy i posiedzenia na korytarzach sądowych.
 • W budynku Sądu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim znajduję się wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do głównych drzwi wejściowych.
 • Budynek Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim nie ma ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim  jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 • W budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim zamontowane zostały dwa krzesła ewakuacyjne przy klatkach schodowych na I i II piętrze umożliwiające w razie potrzeby bezpieczną ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Sąd dysponuje powiększalnikiem stacjonarnym umiejscowionym w pokoju nr 32 na parterze oraz dwoma lupami elektronicznymi (mobilnymi) do przeglądania akt dla osób niedowidzących, znajdującymi się w sekretariatach: I Wydziału Cywilnego pok. nr 111 i II Wydziału Karnego pok. nr 125 na I piętrze.

 

 

do góry